20141106145313741374

TY-TXR-4080 Detektor kovov

20141201114470197019

TY-IMD-50 Detektor kovov

20141106152937073707

TY-IMD-40 Detektor kovov

 

20141106145075767576

TY-IMD-I-P Detektor kovov

2014052817410452452

TY-TXR-2480 Detektor kovov

IMG_1694

Detektor kovov v tekutinách